Vedd kártyával a
terembérletet és nyerj!


 
 

Ezzel a mozdulattal most ajándék EDZEK.HU törülközőt kaphatsz a Get River Fitness edzőteremben. Sőt, havi bérletet is nyerhetsz!

Légy az első 100 Mastercard® vagy Maestro® kártyás bérletvásárló között, és máris tiéd a szuper EDZEK.HU törülköző.

Sőt, ha 2017. 03.06-tól 2017. 04. 06-ig Mastercard vagy Maestro kártyáddal veszel bérletet, részt veszel a sorsoláson, ahol megnyerheted a havi korlátlan Get River Fitness terembérletet.

Az akció 2017. 03.06-tól 2017. 04.06-ig tart, vagy a készlet erejéig.

 

„FIZESS KÁRTYÁVAL AZ AJÁNDÉKOKÉRT A GET RIVER FITNESS TEREMBEN” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Szervező

1. A nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Crane International Gazdasági és Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Révész utca 27-29. 2. em.) (”Szervező”) látja el.
A Játékban való részvétel feltételei2

2. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, aki valamely magyar pénzintézet által kibocsátott érvényes MasterCard vagy Maestro bankkártyával rendelkezik. A Játékból ki vannak zárva a MasterCard-nak, illetve leányvállalatainak, a vállalatcsoport további tagjainak alkalmazottai, ügynökei valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék 2017.március 06. napján 06 óra 00 perctől 2017. április 06. napján 22 óra 00 percig tart (“Játék időtartama”).

4. A Játékban részt vehet, aki
– minimum egyhónapos terembérletét egyérintéses fizetési tranzakcióval (“Tranzakció”) vásárolja meg saját, arra alkalmas Mastercard vagy Maestro bankkártyájával (továbbiakban: Bankkártya) bármilyen összegben, a Get River Fitness edzőteremben (cím: Budapest, Révész u. 29, 1138)

5. Szervező a nyeremény átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes megfelel-e a 4. pontban foglaltaknak, azaz a Játék időtartama alatt teljesített-e érvényes Tranzakciót. Ennek során a Szervező a kártyakibocsátó bank által megjelölt, a nyertes pontos beazonosításhoz szükséges adatok beszerzése érdekében felveszi a kapcsolatot a nyertes Játékos kártyakibocsátó bankjával, amelyhez valamennyi Játékos a Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul. A nyertes Játékos erre vonatkozóan köteles írásbeli meghatalmazást adni Szervezőnek és a meghatalmazás egy eredeti példányát Szervező részére személyesen átadni vagy postai úton beküldeni. Ha a nyertes Játékos nem teljesített érvényes Tranzakciót a Játék időtartama alatt, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni.

6. A személyes adatok védelmét a Szervező az Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi gyakorlatával, amelyet a Játék Adatvédelmi Nyilatkozatában talál meg.

7. A Játék teljes időtartama alatt egy Játékos egyszer jogosult a Játékban részt venni.

8. Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív adatok használatával, különösen, de nem kizárólagosan több e-mail fiók, név, telefonszám vagy lakcím használatával, kizárásra kerül a Játékból. Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

9. Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból.

Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

10. Az első 100 Játékos edzek.hu törülközőt nyer. A főnyeremény egy havi korlátlan felhasználású Get River Fitness terembérlet, amelyet a Játékot megelőzően kisorsolt időpontban vásárló Játék nyerhet meg. Pályázatok beérkezési határideje 2017. április 6. napja 22 óra 00 perc (“Határidő”).

11. A Szervező 2017.04.13.. napján, az edzek.hu és a Get River Fitness Facebook oldalán közzéteszi a Nyertes vezeték és keresztnevét, amelyhez valamennyi résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.
A Játék során 1 (egy) darab nyeremény kerül kiosztásra, amely egy havi korlátlan felhasználású Get River Fitness terembérlet, melynek értéke bruttó 11.900,- Ft. A nyertes Játékos legkésőbb 2017.04.12.. 18 óra 00 percig kerül értesítésre a regisztráció során megadott telefonszámon. A nyertes Játékos köteles az értesítést legkésőbb 2017.04.16. 17.00 visszaigazolni telefonon vagy emailen, valamint köteles a Szervezővel felvenni a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a nyeremény átvételének helyét és idejét leegyeztesse.

12. A nyertes Játékos a nyereményt a Szervezővel korábban egyeztetett időpontban és helyszínen (Budapesten) személyesen veheti át.

13. Egy személy legfeljebb egy nyereményre jogosult.

14. A nyeremény egésze vagy annak egy része sem készpénzre sem másra nem váltható át, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint a nyereményt egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje.

15. Eltérő rendelkezés hiányában a nyereményre nem vonatkoznak szavatossági jogok, így azt nem lehet kicserélni vagy az értékesítőnél visszaváltani.

16. A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyertes Játékos viseli a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvétele kapcsán felmerülő utazási költséget).

17. A Nyeremény értéke, bruttó érték, amely után a Szervező megállapítja, levonja és befizeti az adóelőleget a hatályos jogszabályok alapján. A Szervező értesíti a nyertes Játékost a nyeremény után felmerülő SZJA fizetési kötelezettségről, melyet Szervező megfizet, és erről kibocsát egy igazolást nyertes Játékos részére, amelyhez a nyertes Játékosnak a nyeremény átvételét megelőzően a Szervező rendelkezésére kell bocsátania személyes adatit (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító szám, TAJ szám, állampolgárság, személyi szám, személyigazolvány szám, magán-nyugdíjpénztári tagság –ha van-). Nyertes Játékos köteles a hatályos jogszabályok alapján, az így keletkezett jövedelmét a tárgyévi adóbevallásában a kiállított igazolás alapján feltűntetni.

18. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.

Általános rendelkezések

19. A nyertes Játékos vállalja, hogy további külön díjazás nélkül részt vesz a Játékhoz kapcsolódó vagy abból eredő reklámozásban. Ez magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a reklámozás céljára felhasználható fénykép illetve videofelvétel készítését. A Játékban való részvétellel a nyertes Játékos a Szervező részére visszavonhatatlanul és teljes mértékben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező felhasználja, közzétegye, nyilvánosan lejátssza, továbbítsa, kiállítsa és többszörözze többek között a Nyertes Játékos nevét, nyilatkozatait, videóit, hangját, interjúját, felvételeit, fényképeit vagy egyéb látható vagy hallható megjelenését vagy képmását, egészben vagy részben, önállóan vagy egyéb kapcsolódó anyagokkal, pl. szöveggel, fényképekkel vagy képekkel bármely médiumban (akár ismert, akár még nem létező) beleértve, de nem korlátozva az internetre vagy egyéb más elektronikus vagy közösségi média felületre, és bármilyen egyéb célra, így különösen reklámozásra, promócióra,. A felhasználás nem korlátozott területileg, illetve a felhasználás módja, gyakoriságára, időtartama szempontjából. A felhasználás a Játékhoz vagy a Szervező termékeinek reklámozásához kapcsolódhat, illetve más egyéb célra is kiterjedhet. A nyertes továbbá elismeri, hogy minden olyan anyag, amely a fenti jog alapján készül, a Szervező tulajdonát képezi.

20. A nyeremény bármely részének eladása, átadása vagy kicserélése szigorúan tilos. A nyeremény eladására, átadására vagy kicserélésére irányuló bármely kísérlet esetén a Szervező jogosult visszavonni a nyereményt és azt érvénytelenné nyilvánítani.

21. Eltérő írásos megállapodás hiányában a Nyereményt a nyertes Játékos személyesen köteles átvenni.

22. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázat hiányosságával, hibáival kapcsolatban (például: helytelen név vagy lakcím, nem helyes vagy fiktív adat stb), illetve a nyeremény olyan sikertelen vagy késedelmes kézbesítése miatt, amely a Szervezőn kívül álló okokból következett be.

23. Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket valamely résztvevő megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása szerint érvénytelenítheti az adott Nyereményt, illetve a Játékból kizárhatja a résztvevőt.

24. Amennyiben a Játékszabályzat, illetve a promóció bármely más kommunikációs anyaga (pl. reklámok, promóciós kreatív anyagok) között nincs összhang vagy azok ellentmondanak egymásnak, úgy minden esetben a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezések irányadóak.

25. A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben sem a Crane sem a Crane-nek a Játékban résztvevő ügynökségei nem tartoznak felelősséggel semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, amely a Játékhoz kapcsolódóan keletkezett.

26. A Szervező fenntartja valamennyi résztvevő, illetve nyertes ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadáshoz, valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon nyert.

27. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez elkerülhetetlen, azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek a hatását a résztvevők vonatkozásában annak érdekében, hogy a résztvevőknek ne okozzon csalódást.

28. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó.

29. A Játékban való részvétellel a résztvevők a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadják, és azok kötelezőek rájuk nézve.

Budapest, 2016. december 6.

Szervező:
Crane International Gazdasági és Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1138 Budapest, Révész utca 27-29. 2. em.)


CRANE KFT. © 2016 ALL RIGHTS RESERVED

Kérdésed vagy együttműködési ötleted van? Írj nekünk!